I drift – må søke ny konsesjon

NVE har krevd ny konsesjonssøknad for Fosstveit kraftverk i Tvedestrand. Men kraftverket er for lengst bygget og i drift. Det er ingten vanlig foreteelse å måtte søke konsesjon for et småkraftverk som allerede er ferdig bygget og i drift, men det er nettopp det som nå skjer i Tvedestrand. NVE mener nemlig problemstillingen rundt fiskevandringer forbi Fosstveit kraftverk må løses, og vedtok den 12.05.2016 at Fosstveit kraftverk skal kalles inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66. NVE mener det må settes vilkår som i varetar viktige nasjonale interesser i vassdraget, skriver konsesjonsmyndgheten på sine nettsider. Der får vi også vite at: 

“Fosstveit kraftverk utnytter et fall på 15 m i Storelva i Tvedestrand kommune. Anlegget består av inntak på kote 19 i Storelva. Inntaksdammen er bygget som en 6 m høy og 45 m lang betongdam på tvers av elva. Vannveien går i nedgravd rørgate til kraftstasjon på kote 5.
 
Nedbørfeltet til kraftverket 350 km2 stort. Middelvannføringen ved inntaket er 8,5 m3/s. Alminnelig lavvannføring er 0,56 m3/s. 5-persentilen er 0,42 m3/s i sommersesongen (1/5-30/9) og 1,47 m3/s i vintersesongen (1/10-30/4). Minstevannføring er 350 l/s hele året. Installasjonen er på 2 MW, og årsproduksjonen er 7,9 GWh.”
 
 
Nå har NVE har mottatt søknad fra Bekk og Strøm AS, datert 10.01.2018, om konsesjon for videre drift av Fosstveit kraftverk i Tvedestrand kommune.
 
 
Les mer om konsesjonssaken og bakgrunnen for den her.

Mer om kraftverket på Wikipedia.