Kommer du på dugnad om innestengt småkraft?

Stranda kommune ber om innspill til hvordan innestengt småkraft kan brukes til lokal hydrogenproduksjon. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Store deler av nettet i Stranda er svakt og ikke i stand til å håndtere produksjonen fra eksisterende og planlagte småkraftverk. Stranda er også hjemkommunen for den verdensberømte Geirangerfjorden som sliter med luftforurensing fra cruiseskip og lokal skipstrafikk. Sammen med blant andre Småkraftforeninga gjennomførte kommunen for noe tid siden utredningen «Hellesylt Hydrogen Hub» der innestengt småkraft skulle brukes til å lage hydrogen som drivstoff på en passasjerbåt mellom Hellesylt og Geiranger. Nå tar de dette et skritt videre.

Kan innestengt småkraft bidra til å fjerne eksosen fra Geirangerfjorden? Det skal et prosjekt i regi av Stranda kommune nå se på. Foto: SGM/Wikimedia Commons.

-Stranda kommune har fått forprosjektmidler av Norges Forskningsråd til å finne ut om det er behov, lyst og vilje hos blant andre småkraftverkene til å gjennomføre utviklingsprosjekter for å få i gang hydrogenproduksjon og -distribusjon av innestengt kraft hos småkraftverk. Som vi alle vet er det et potensiale for småkraftverkene å nyttiggjøre seg innestengt kraft til å produsere hydrogen. Verdikjedene er geografisk betinget med bl.a. hensyn til muligheter for bruk av hydrogenet som energibærer til ulike formål, det være seg transport til sjø og land eller i fiskeoppdrett og bygg, sier Hilde Sætertrø i NHO og Inge Bjørdal i Stranda kommune.

Bjørdal er næringssjef i Stranda mens Sætertrø er prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovative anskaffelser i regi av NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

-Vi trenger innspill fra bransjen. Det vil si småkraftverkene, leverandører av produksjonsutstyr til hydrogen, selskaper som har løsninger for distribusjon og infrastruktur samt sluttbrukere av hydrogen. Vi retter oss også mot FoU- miljø og investorer. Vi ønsker å få frem problemstillinger og utviklingsbehov som kan danne grunnlag for et hovedprosjekt som eksempelvis kan bygge og pilotere, og optimalisere produksjons- og distribusjonskjeder til lønnsom drift. Sluttbruker blir også viktig å ha med på laget, sier de to.

Prosjektleder Hilde Sætertrø, bistår Stranda kommune i prosessen med å skaffe mer kunnskap om innestengt småkraft som basis for lokal hydrogenproduksjon.

Stranda kommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterer til dialog om hva mulige utviklingsprosjekter kan inneholde og inviterer til en dialogkonferanse 27. september i Ålesund.

-Her er bl.a. alle småkraftverk velkommen. Innspill kan drøftes på dialogkonferansen, eller det vil også være mulig å komme med innspill skriftlig og sende inn på mail, eller ved å ta et eget møte med kommunen. Det blir en utlysing av utviklingsmidlene etter metoden før-kommersielle anskaffelser hvis innspillene fra aktørene er gode og det er grunnlag for gode og nyttige prosjekter. Det er opp til bransjen om dette blir noe av, presiserer de.

Nasjonalt program for leverandørutvikling eies av NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og er en pådriver og fasilitator for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor gjennom offentlige anskaffelser. Programmet, ved prosjektleder Hilde Sætertrø, bistår Stranda kommune i prosessen.

-Vi har et interessant program for dialogkonferansen hvor vi får innlegg fra fagmiljø og kraftbransjen, samt andre virkemidler som kan brukes i utviklingsprosjektene. Vi håper denne muligheten for finansiering av utvikling og utprøving setter fart på utslippsfrie løsninger, vi har dårlig tid», sier Hilde Sætertrø.

Påmelding til dialogen med Stranda kommune gjøres via kommunens nettsider (her finner du også mer informasjon om prosjektet), eller ved å sende mail til Inge Bjørdal: inbj@stranda.kommune.no

Foto over saken: Næringssjef Inge Bjørdal i Stranda inviterer til dialogkonferanse for å diskutere småkraft og hydrogenproduksjon i Ålesund 27.september.