Storkraften må til Rune for effektiv bygging

(24/09/2019) Norsk Grønnkraft utbygging har inngått en en intensjonsavtale med Eidsiva Vannkraft om småkraftprosjektet Hinøgla i Skåbu i Oppland.

Rune Skjevdal er daglig leder Norsk Grønnkraft Utbygging AS.

Det konsesjonsgitte prosjektet er ennå ikke investeringsbesluttet og partene skal bruke intensjonsavtaleperioden til å finne ut om prosjektet lar seg gjennomføre innenfor fornuftige rammer.

-Vi kommer i løpet av kort tid til å prosjektere anlegget, avholde entreprenørbefaring for relevante bygg- og anleggsentreprenører og sende nødvendige søknader til offentlige instanser. Vi takker Eidsiva for tilliten, og ser fram til å jobbe med dere på tilsvarende måte som vi alt har gjort for NTE, Statskog, Siso Energi og Hafslund E-CO!, skriver daglig leder Rune Skjevdal på nettsidene til Norsk Grønnkraft.

Fra NVEs nettsider sakser vi om tildelingen av konsesjon til Hinøgla:

“NVE gir Opplandskraft DA løyve til å bygge Hinøgla kraftverk. Prosjektet ligg i Nord-Fron kommune i Oppland. Vasskraftverket vil få en årleg produksjon på om lag 12,5 GWh. Dette tilsvarar straumbruken til rundt 625 husstandar.

Hinøgla kraftverk vil etter dei framlagde planane nytte ei fallhøgd på 94 meter mellom eit inntak på 805 moh og ein kraftstasjon på 711 moh. Vatnet skal førast 1300 meter i nedgrave røyr frå inntaket til kraftstasjonen.

Dei viktigaste problemstillingane i saka er slik NVE ser det, omsynet til fiske og friluftsliv. NVE meiner at omsynet til raudlisteartane og naturtypen kan ivaretakast med slepp av tilstrekkeleg minstevassføring.

NVE vurderer at dei samla negative verknadene av utbygginga kan aksepterast, sett i forhold til nytten av den forventa kraftproduksjonen i Hinøgla kraftverk. På bakgrunn av dette har NVE gitt løyve til bygging av i Hinøgla kraftverk på nærare fastsette vilkår.”

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog