Ber om økte sertifikatkvoter

(02/06/2020) I en høringsuttalelse ber Småkraftforeninga om økte sertifikatkvoter og at forbrukere skal slippe å betale overpris for elsertifikater.

Høring – Forslag til endring i forskrift om elsertifikater – innspill fra Småkraftforeninga

Småkraftforeninga registrerer at det er et forslag om en teknisk justering av kvoten for 2021 på 0,40 TWh pga. lavere produksjon enn forventet fra kraftverkene som inngår i overgangsordningen. Det vil si det samme som at elsertifikatkvotene med ikrafttredelse 1. jan. 2021 øker fra 0,188 til 0,193. I og med at kvotene blir noe forhøyet vil dette isolert sett gi noe høyere sertifikatpris for 2021 siden kjøpsforpliktelsene hos forbrukerne øker. Vi anser likevel at utslagene er så små, at selv om dette er positivt for produsenter av elektrisk energi er det neppe av vesentlig betydning for kraftverkenes økonomi.

Vi har ingen innvendinger til selve forslaget slik det foreligger, men vil likevel be om at departementet i samråd med NVE vurderer om beregningen av beregningsrelevant forbruk på 86,9 TWh skal ligge fast, gitt den endringen i samfunnssituasjonen vi har opplevd i det siste med redusert aktivitet. Dersom forbruket er lavere enn beregnet, så vil utregningsmetodikken tilsi at elsertifikatkvotene blir noe høyere.

Småkraftforeninga vil imidlertid samtidig benytte anledningen til å komme med noen generelle betraktninger om kvoteordningen for elsertifikater. Vi har sett at prisen for sertifikater nå er på et veldig lavt nivå, og mer eller mindre har kollapset, og med den mengde anlegg som er under bygging og forventet ferdigstilt i tide til å inngå i den felles norsk-svenske kvoten på 26,4 TWh vil dette trolig vedvare. Dette har etter foreninga sitt syn sin bakgrunn i den voldsomme utbyggingen som har skjedd av anlegg som kvalifiserer innenfor elsertifikatordningen. Da ordningen ble etablert var forventningene at det skulle komme 26,4 TWh + anlegg fra overgangsordningen inn i elsertifikatordningen. Når det så har blitt en veldig stor overutbygging så faller prisen på sertifikater deretter.
Fra Småkraftforeninga sin side vil vi derfor påpeke at sertifikatordningen har blitt langt rimeligere for samfunnet enn hva som var forventet da ordningen ble innført. Forventingene hos aktørene, dvs. investorer og kraftutbyggere, særlig de som etablerte seg tidlig inn under ordningen var også basert på at det skulle være et marked i noenlunde balanse mellom ny tilgjengelig produksjon og målet på 26,4 TWh. Når prisen har sunket slik den har gjort har dette gitt en utilsiktet virkning for aktørene, og etter vårt syn bør myndighetene vurdere om kvotene skal økes noe for å løfte prisen til et nivå som tilsvarer de forventningene myndighetene selv skapte da ordningen ble innført. Vi mener dette vil være i samsvar med et prinsipp om at aktørene må kunne forvente en forutsigbarhet innenfor den bransjen de opererer i og de rammer de baserer sine investeringer på.

Til sist vil henlede til artikkel i europower 27. mai i fjor hvor det går frem at det er mye som tyder at strømselskapene beregner et godt påslag for å formidle elsertifikatene som kundene må betale.

Link til artikkelen er her.

Bl.a. Småkraftforeninga har kommentert dette på samme nettsted dagen etter.

Våre synspunkter fra den gang står ved lag. Foreninga mener det er uheldig at strømselskapene som formidler sertifikatene til kundene tar seg så godt betalt som de gjør, når tanken med sertifikatene har vært at det skal stimulere til fornybar kraftutbygging. Når det ikke er mulig å kunne se hvor stort påslag strømselskapene beregner seg, mener vi dette er uheldig også sett fra forbrukerens side. Dersom det skulle vært stimulert til konkurranse mellom aktørene som formidler sertifikatene så måtte det ligget en mulighet for kundene til å se hva de enkelte tar i påslag. Småkraftforeninga vil derfor oppfordre Olje- og energidepartementet til å lage en forskrift som begrenser hvor stort påslag en strømleverandør kan beregne seg ved formidling av elsertifikater. Alternativt ber vi departementet vurdere om det kan overlates til andre aktører enn strømselskaper å stå som formidlere av elsertifikater til forbrukere.

Oslo 29.05.2020

Øystein Grundt

 

Illustrasjonsfoto over artikkelen: Grunneiere som satset på å bygge kraftverk har ikke fått de prisene man forventet på elsertifikatene. Her ser vi Oddbjørn Brunstad foran Brunstad kraft i Sykkylven. Kraftverket sto ferdig i 2010. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog