NVE: Kom i gang før konsesjonen utløper!

(25/06/2020) NVE ber nå alle som har konsesjon på småkraftverk om å komme i gang med utbygging før konsesjonen utløper.

-Det er gitt om lag 300 konsesjoner til småkraftverk som i dag ikke har startet bygging. Mange av disse konsesjonene utløper de nærmeste årene. Dersom disse prosjektene skal realiseres innen gitte frister, er det viktig å sende inn detaljplaner for miljø og landskap i tide, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn vassdragsanlegg til NVEs nettsider.

Oppfordringen fra Småkraftforeninga til alle med ubenyttede konsesjoner blir da å sjekke utløpsdatoen.

-Dersom om du hverken starter bygging eller kan søke om forlengelse risikerer du at alt arbeidet med konsesjonen har vært forgjeves. Det ville være synd fordi småkraft både er en del av klimaløsningen og viktig for lokal verdiskaping i bygdenorge, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Konsesjoner innvilges for fem år og normalt går det greit å søke om fem års forlengelse – selv om praksisen her nok fort kan strammes noe inn sammenlignet med tidligere. OED har nylig avslått en søknad om forlengelse for et småkraftverk fordi det var funnet forekomst av en truet lavart. NVEs forlengelse var påklaget av friluftsorganisasjoner i Sogn.

-Videre vil nok NVE nå i motsetning til tidligere sende 1. gangs søknad om forlengelse på høring til kommunen for å kartlegge om det har skjedd store endringer. Som de fleste sikkert har fått med seg fra vindkraftdebatten så er det forventninger om mer lokal involvering, og det smitter trolig også litt over på vannkraftsaker, sier Tveit.

NVE anbefaler at en sender søknad om forlengelse noe tid i forveien for utløp av konsesjonen, men har du søkt før fristen så skal det være tilstrekkelig. Søknaden kan være veldig kortfattet og er noe alle klarer å skrive.

-Dersom du søker for sent om forlengelse, dvs. at byggefristen er oversittet, så vil det utløse krav om ny søknad. Krav til omfang av søknad og høring vil kunne variere litt med konfliktnivå og historikk til saken og alder, men det vil uansett kreve mer av søker, og det er ingen selvfølge at det blir gitt konsesjon i alle tilfelle, og også vilkårene kan endres om det gis konsesjon, sier han.

Dersom også fristen etter forlengelse er overskredet så er konsesjonen å regne som utgått, og da er det nok ingen vei utenom at det må søkes om ny konsesjon.

-Det vil da fort vekk være en 12-13 år siden søknaden ble utarbeidet. Det vil dermed i mange tilfelle kunne bli stilt krav om nye undersøkelser av området som skal tas i bruk, sier Tveit.

 

Illustrasjon: Arkivfoto fra utbygging. Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog