Dette må du vite om prissikring

(06/08/2020) Småkraftforeningas samarbeidspartner, Skagerak Energi går gjennom noe av det du bør vite om prissikring av kraftproduksjon.

Barbro Årvik

Produksjonen av fornybar energi fra småkraft avhenger i stor grad av været og kan variere kraftig. I tillegg kan svingninger i tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet gjøre at også de oppnådde prisene varierer mye. Under disse forholdene er det krevende å forutse hva et inntektene fra et gitt kraftverk vil bli.

Prisutviklingen så langt i 2020 har fått flere til å tenke på å redusere risiko ved å sikre prisen de får for deler av sin kraftproduksjon. På mange måter, men allikevel forenklet så kan det sees på samme måte som at man binder renten på sitt lån. Man kan velge å sikre hele eller deler av produksjon, på linje med at man kan sikre renten på hele eller deler av sitt lån.
Ved den type sikring som ofte kalles «Base Load» har det ingenting å si hvor mye du produserer. Du sikrer et fast volum og det er en finansiell avtale som ikke henger sammen med din produksjon. Du får normale oppgjør på hele din produksjon til spotpris. I tillegg får du et oppgjør på det faste volumet (men flatt fordelt pr måned og pr time) for differansen mellom avtalt pris og spotpris. Hvis spotprisen er høyere enn din avtalepris, må du betale. Dersom den er lavere, får du utbetalt penger. Alt er altså helt uavhengig av din produksjon fordi du har bundet deg til et fast volum.

En annen form for sikring er det vi kaller «as produced», og dette henger sammen med din produksjon. Du sikrer en prosentandel av ditt volum. Da vil du fortsatt få oppgjør for din 100% produksjon til spotpris på vanlig måte, men hvis du binder f.eks. 50% til en fastpris, så vil du få en linje på fakturaen som trekker fra/legger til differansen mellom spot og fastpris på 50% av det reelle produserte volumet. Produserer du null får du også null.

Det er også noen regelverk og forordninger man bør være klar over.

EMIR – European Market Infrastructure Regulation
Emir er et regelverk som skal bidra til redusert risiko og økt stabilitet i europeiske derivatmarkeder. Reglene kom i kjølvannet av finanskrisen og har som formål å bidra til et sikrere og mer

Stian Nilsen

gjennomsiktig marked for derivater.
Emir krever også at alle finansielle transaksjoner skal rapporteres til et transaksjonsregister uansett størrelse på kontrakten. Dette er uten unntak og gjelder derfor også alle småkraftprodusenter som handler finansielle produkter. Det samme gjelder rapportering, hvor alle parter er forpliktet til å rapportere til register. Dette kan dog delegeres til at f.eks. kun den ene motparten rapporterer på vegne av begge.
Før en sikringsavtale så er det viktig at alle motparter har definert og dokumentert sin status i henhold til regelverket. En typisk småkraftprodusent vil defineres som ikke-finansiell aktør (NFC-) og ha en terskelverdi langt under terskel for clearingplikt. Dette må allikevel dokumenteres og registreres for å ikke automatisk defineres som finansiell aktør og sitte med clearingplikt og marginkrav.

MIFID II – Markets in Financial Instruments Directive

Dette er et direktiv som i likhet med EMIR kom i kjølvannet av finanskrisen og skal styrke reguleringen av markedet for finansielle instrumenter.
MIFI

D II definerer hva som er et finansielt instrument, hva som er hedging, hvem som er finansiell aktør og definerer unntaksregler for konsesjonsplikt i det finansielle markedet som igjen styrer definisjon i Emir som vi nevnte i forrige avsnitt.
Det er også definert at dersom en prissikringsavtale står selvstendig, altså uten at det foreligger en avtale om krafthandel / balanseansvar mellom de samme partene så vil dette kunne utløse konsesjonsplikt for begge parter.

Med denne informasjonen i hånd så kan man begynne å vurdere en eventuell prissikring av produksjonen, og sette seg inn i prisutviklingen på forwards. Plassen her er for liten til å gå i dybden på dette, men kort oppsummert steg frontproduktene noe med tørr og kald værtype et par uker på forsommeren. Et fortsatt stort ressursoverskudd sørger likevel for å holde de nærmeste månedene svært lavt priset. Lengre ut på kurven er det små endringer for både termiske priser og finansielle kraftpriser.

Barbro Årvik og Stian Nilsen

Skagerak Kraft

Småkraftforeinga har en medlemsavtale med Skagerak kraft om omsetning av kraft og grønne verdier.

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog