Foreningas første elektroniske årsmøte – se vedtakene her

Grunnet smittevernsituasjonen ble Småkraftforeningas årsmøte i år avviklet elektronisk på Teams. Referatet følger nedenfor.

 

Referat fra årsmøte i Småkraftforeninga 2020

Digitalt møte på teams
Tirsdag 24. november 2020 kl. 09.30 – 10.30

Det var i alt 23 deltakere på årsmøtet.

Sak 1 Godkjenning innkalling og saksliste.
Forslag: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne møteprotokollen.
Forslag: Terje Engvik foreslås som møteleder, Øystein Grundt foreslås som referent, Sjur Olav
Sandal og Marianne Rød foreslås til å undertegne møteprotokollen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Regnskap 2019.
Daglig leder orienterte om regnskapet.
Forslag: Regnskapet godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Styrets årsberetning for 2019. 
Styreleder oppsummerte arbeidet i 2019 og gikk gjennom årsberetningen.
Forslag: Årsmeldingen for 2019 godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Fastsettelse av medlemsavgift for 2021.
Møtelederen orienterte om medlemsavgiften.
Forslag: Medlemsavgiften økes tilsvarende økningen i konsumprisindeksen desember 2018 –
desember 2019 med 1,4 % i forhold til satsene for 2020. Medlemsavgiften for planfase settes til kr
1240 inkludert mva. Medlemsavgiften for driftsfase settes til kr 5,65 pr kVA, beregnet for inntil
2.500 kVA, pluss mva. Minsteavgiften for driftsfase settes til kr 1240 pluss mva.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Fastsettelse av styreleders, styremedlemmenes og varamedlemmenes godtgjørelse for 2020.
Møteleder refererte forslaget fra valgkomiteen. Komiteen foreslo følgende godtgjørelser:
Styreleder: Fast godtgjørelse kr 85 000 pr år. (en økning på 10 000 kr).
Styremedlemmer: Fast godtgjørelse på kr. 20 000 pr. år. (En økning på 2500 kr)
Basert på 4 fysiske møter i tillegg til tlf/videomøter)
Varamedlem: Kr 3.000 for oppmøte pr møte. (Uendret).
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
Møteleder gikk gjennom innstillingen fra valgkomiteen.
Styret i 2019 har bestått av:
Lars Emil Berge, styreleder (Kvinnherad, Vestland)
Geir Magnor Olsen, nestleder (Rana, Nordland)
Egil Kambo, styremedlem (Etne, Vestland)
Lars Petter Øye, styremedlem (Ørsta, Møre og Romsdal)
Atle Støyva, styremedlem (Gloppen, Vestland)
Frithjof Plahte, styremedlem (Bindal, Nordland)
I tillegg følgende varamedlemmer:
1. vara: Dagfinn Birkeland (Sauda, Rogaland)
2. vara: Egil Rune Vallestad (Sunnfjord, Vestland)
3. vara: Magne Reinstaul (Seljord, Telemark og Vestfold)
Forslag til nytt styre for 2020
Lars Emil Berge, ikke på valg (Kvinnherad, Vestland)
Geir Magnor Olsen, ikke på valg (Rana, Nordland)
Frithjof Plahte, ikke på valg (Bindal, Nordland)
Egil Kambo, styremedlem, gjenvalg for 2 år (Etne, Vestland)
Dagfinn Birkeland, velges for 2 år (Sauda, Rogaland)
Oddbjørn Brunstad, velges for 2 år (Sykkylven, Møre og Romsdal)
I tillegg følgende varamedlemmer for 1 år:
1. vara: Egil Rune Vallestad (Sunnfjord, Vestland)
2. vara: Magne Reinstaul (Seljord, Telemark og Vestfold)
3. vara: Stein Straume (Valle, Agder)
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Valg av styrets leder og nestleder.
Møteleder refererte innstillingen fra valgkomiteen.
Forslag til styreleder for 2020:
Lars Emil Berge, velges for 1 år: (Kvinnherad, Vestland)
Forslag til nestleder for 2020:
Geir Magnor Olsen, velges for 1 år (Rana, Nordland)
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Valg av valgkomité.
Møteleder refererte innstillingen fra valgkomiteen.
Forslag til nytt medlem av valgkomiteen:
Lars Petter Øye, velges for 3 år (Ørsta, Møre og Romsdal)
Forslag: Valgkomiteens forslag godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen har etter valget denne sammensetningen, med gjenværende antall år i parentes:
Rune Nydal Leder, (1 år)
Gunnar Wraa Medlem, (2 år)
Lars Petter Øye Medlem, (3 år)

Sak 10 Valg av revisor
Møteleder foreslo at Revicom AS blir gjenvalgt som revisor for Småkraftforeninga.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

 

Illsutrasjonfoto over fra Søberg Kraftverk i Bindal