Ber om kortere anmeldingsfrist

(31/05/2021) NVE har hatt ute forslag til endringer i regulerkraftavregningen på høring. Foreninga ber om å få slippe økte gebyrer for ubalanse samt at anmeldingsfristen kortes ned. 

Les hele høringssvaret nedenfor.

Bildet over viser inntaket til  Bordalselva kraftverk i Molde. Småkraft AS eier kraftverket som er bygget av Norsk Grønnkraft Utbygging.

Høring om forslag til endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester for innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen – høringssvar fra Småkraftforeninga

Vi viser til utsendelse av høringsdokument med forslag til endringer i forskrift om kraftomsetning m.m. Småkraftforeninga oppfatter det slik at endringen som innebærer innføring av en pris og en regulerbarkraftbalanse i stor grad skyldes at det har blitt faset inn mye vindkraft og uregulert vannkraft i de senere årene. Dette er produksjon som er vanskelig å prognostisere fullt ut, og volumet av kraft som ikke er i samsvar med anmeldt kraft øker. Dette gir økte kostnader knyttet til økt bruk av regulerkraft.

Småkraftforeninga har forståelse for at de som skaper økt ubalanse også i større grad må bære kostnadene for dette, men vi har likevel et par kommentarer knyttet til dette. Det er for så vidt ikke direkte knyttet til selve endringen i forskriftsteksten, men det er likevel så tett knyttet opp mot forskriften at vi vil ta det opp her. RME er også selv så vidt inne på gebyrene for ubalanse og at det er
et pågående arbeid knyttet til størrelsen på disse og med harmonisering på nordisk nivå. Frem til i fjor var ubalansegebyret på 0,15 euro/MWh. Så har det økt til 0,5 euro/MWh fra 1. januar
2021 og med prognose fra Statnett på 1 euro/MWh fra 1. november 2021. For uregulerbar kraft, hvor det kan være vanskelig å forutsi produksjon opptil 36 timer frem i tid, så er en slik økning i
satser formidabel. For kraftverk over 3 MW kan endringen i ubalansegebyret i noen grad kompenseres med mulighet for å kunne tjene på ubalansen i enkelte timer, men for kraftverk under
3 MW vil denne endringen for andre gang på under ett år bety en økning i kostnader tilknyttet en allerede marginal omsetning. Slik vi ser det vil denne endringen ramme de minste kraftverkene mest. Med de prisene som ble oppnådd på kraft i spotmarkedet i deler av 2021 ville et ubalansegebyr på 1 euro/MWh kunne hatt en stor virkning på regnskapet som ble dårlig nok for mange uansett.

For det andre er det for uregulerbar kraft som sagt vanskelig å forutsi produksjon fra 12 – 36 timer frem i tid, gitt at anmeldingen skal skje kl. 12:00 dagen før. Selv om en får stadig bedre verktøy for å kunne beregne fremtidig produksjon ligger det fortsatt en usikkerhet i dette. Dersom gebyrene vil bli opprettholdt på det nivået som er planlagt, 1 euro/MWh, mener vi at anmeldingsfristen må settes mye nærmere leveringstidspunktet. Dette vil også være i samsvar med at det planlegges innføring av
15 minutters balanseavregningsperiode.

Med andre ord er det to forhold vi ønsker blir endret:

  • Prisen på ubalansegebyret
  • Kortere anmeldingsfrist

Med hilsen
For Småkraftforeninga

Øystein Grundt
Spesialrådgiver vannkraftSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog