Konstruktivt fra Nakstad

(12/09/2022) Småkraftforeningas Øystein Grundt (bildet) er mener Strømnettutvalget leverer konstruktive forslag for effektivisering av nettutviklingen.

14. juni overleverte strømnettutvalget, (Nakstadutvalget), rapport «NOU 2022:6 Nett i tide» til Olje- og energiminister Terje Aasland. Utvalget ble oppnevnt i juni 2021 for å vurdere tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, se på prinsippene for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen og vurdere mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Utvalget har lagt seg på en linje der de skal hjelpe politikerne og bransjeaktørene til å komme raskt til resultater. Mange av tiltakene krever ingen eller veldig små regulative endringer, flere av tiltakene krever lite ressurser å gjennomføre, og effekten av tiltakene kan forventes å være mer eller mindre momentan. På den bakgrunn mener Småkraftforeninga at utvalget har gjort et prisverdig stykke arbeid som legger et godt grunnlag for en rasjonell videreutvikling av kraftnettet.
Dagens situasjon er krevende

Manglende utbygging av kraftnettet er et problem mange steder i landet. Her ser vi imidlertid fiks ferdig nett på Gaustad i Oslo. Foto: Øystein Grundt.

Lenge har det vært slik at småkraftverkene har fått tilknytning til nettet gjennom den lokale netteieren sin områdekonsesjon for 22 kV-nettet. Den gang det ble søkt om tillatelse etter vannressursloven til å bygge kraftverket var derfor omtalen av den elektriske tilknytningen noe begrenset siden dette skulle inngå i områdekonsesjonen. I den senere tid har tilknytning via områdekonsesjoner blitt mye mindre benyttet, og de fleste konsesjonærer møter nå krav om at de må søke anleggskonsesjon for tilknytning til nettet når de skal bygge kraftverket. Her kan det fort forsvinne mye tid i og med at NVE ikke godkjenner detaljplaner for anlegget før anleggskonsesjonen er godkjent. Søknad om anleggskonsesjon for slike tilknytninger er heller ikke prioritert fra NVE sin side, så det kan gå med betydelig tid før anleggskonsesjonen er på plass. Til alt overmål så kan utbyggeren i mellomtiden oppleve at selve vassdragskonsesjonen går ut på dato, og dermed må hele prosessen starte på nytt.

Flere tiltak vil gi fortgang
Nakstadutvalget har brukt mye plass på å omtale tiltak som kan korte inn den tiden det tar å få en anleggskonsesjon. Av de viktigste forslagene vil vi fra vår side trekke frem følgende:
• Prosessene bør tilpasses sakens omfang. Noen saker kan avgjøres uten høring. Kontinuerlig vurdering av om det er mulig å forenkle myndighetsbehandlingen, herunder at en fast-track for saksbehandling av små saker videreutvikles.
• Økt bruk av parallelle prosesser, f.eks. kan parallell behandling av detaljplan for anlegget og behandling av søknad om anleggskonsesjon gjøres samtidig.
• Økt bruk av tidsfrister for å sikre fremdriften
• Prioritering av å utvikle digitale løsninger til konsesjonsbehandlingen, slik at saksbehandlere kan få noe avlastning, informasjonsflyten internt og eksternt lettes, og kvaliteten på søknader heves.
• Kontinuerlig vurdering av forenklinger av prosessene der nytte overstiger ulempene.
• Sist, men ikke minst, foreslår utvalget at det bevilges ytterligere ressurser til økt bemanning og tilstrekkelige ressurser hos konsesjonsmyndighetene for å håndtere økende saksmengde og redusere saksbehandlingstiden.
Fra vår side er vi glad for at utvalget kommer med så tydelige og konkrete råd, som det er mulig å iverksette uten store og langdryge prosesser i forkant. Ei heller vil det være behov for lov- eller forskriftsendringer, og forslagene kan dermed iverksettes raskt.

Håp i sikte for småkraftverkene
For småkraftnæringen så vil de tiltakene som er foreslått for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg være de viktigste av de tre temaene som utvalget har vurdert. Her synes Småkraftforeninga, i likhet med bl.a. Distriktsenergi og Energi Norge, at utvalget har kommet med mange gode forslag for å gjøre det både enklere og raskere å få anleggskonsesjon ved bygging av nye kraftverk. Med den linjen NVE nå ligger på med at detaljplaner for et kraftverk ikke blir godkjent før det er gitt anleggskonsesjon, blir det stadig viktigere at prosessen med å behandle en søknad om anleggskonsesjon går raskt og smertefritt.

Vi er også glade for at utvalget har hatt et så tydelig fokus på at saksbehandlingstiden må ned. Særlig forslagene om å lage et hurtigspors-løp for små og enkle saker og parallell behandling håper vi NVE tar til seg og videreutvikler allerede nå, og ikke venter til NOU-rapporten er ferdig behandlet i departementet. I så måte er det gledelig at NVE allerede i årets statsbudsjett fikk tildelt midler til å ansette flere saksbehandlere til å behandle nett-saker. Det tar tid både å ansette og lære opp nye medarbeidere, men både vi og utvalget forventer at vi ser effekter av dette fremover mot og ut i 2023.

Veien videre
Alt i alt har utvalgets rapport fått mye positiv respons. Det som har vakt mest debatt i energimedia er så vidt vi kan oppfatte at ved kø-problematikk så er hovedregelen fortsatt først i tid, best i rett, men at nettselskapene også kan sortere saker etter modenhet. Dette er det ikke så mye uenighet om, men flere etterlyser om ikke også samfunnsmessig nytte og lønnsomhet bør innføres som et kriterium for sortering. Her er nok ikke siste ordet sagt, og flere vil nok mene at et prosjekt som bidrar til utfasing av fossil energi bør ha fortrinnsrett fremfor eksempelvis digital gruvedrift etter bit-coin.

Rapporten «Nett i tide» ble umiddelbart sendt ut på høring. Frist for å avgi uttalelse er 30. september. Alle som ønsker, kan gi innspill. Deretter er det Olje- og energidepartementet som vil stå for den videre behandlingen, og beslutte hvilke tiltak som utvalget foreslår som kan videreføres.
Som en liten kuriositet kan det nevnes at utvalgets leder, Nils Kristian Nakstad, nylig ble utnevnt til ny styreleder i Statnett. Selskapet vil helt sikkert være en svært sentral høringsinstans. Nakstad kan da på sett og vis være involvert i å utforme en høringsuttalelse til en rapport han selv står ansvarlig for. Morsommere enn det blir det ikke.

Øystein Grundt

Spesialrådgiver vannkraft

Småkraftforeninga

 

 Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog