Tror på raskere småkraftbehandling etter Statsbudsjettet

(07/10/2022) Statsbudsjettet 2023 vil trolig få fart på konsesjonsbehandlingen av ny småkraft. Det er bra, konkluderer Øystein Grundt (bildet) i denne kommentaren.

Regjeringen børster støvet av småkraftsatsingen og blar opp 165 millioner blanke kroner for å styrke satsingen på fornybar energi. I statsbudsjettet som nå er lagt frem så er det heldigvis en kraftig satsing fra myndighetene på å legge til rette for mer utvikling og utbygging av fornybar energi. Det er derfor bevilget 165 millioner kr i økt støtte til dette feltet. Det aller meste av det går til NVE med spesifikasjon over hva pengene skal gå til.

Gledelig nok er det satt av 30 millioner kr til økt saksbehandlingskapasitet i NVE for konsesjonsbehandling av søknader om fornybar energi og nettsaker. Akkurat hvor mange stillinger dette vil gi er ikke tallfestet, men vi kan ikke skjønne annet enn at dette vil gi en merkbar styrking av NVEs saksbehandlingskapasitet, også for småkraftsektoren.

En annen stor andel penger som er fordelt til NVE er 30 millioner kroner til digitalisering av konsesjonsprosessene. Økt digitalisering av rutineoppgaver vil kunne frigi tid som igjen kan brukes til viktigere arbeid som konsesjonsbehandling.
Småkraftforeninga har også merket seg at i budsjettproposisjonen fra departementet spesifikt uttales at søknader om nye småkraftverk vil bli tatt til behandling fortløpende. Vi kan ikke forstå dette annerledes enn at søknader vil bli tildelt saksbehandler og bli behandlet uten opphold av betydning.

– Vi er godt fornøyde med at Regjeringen så tydelig legger til rette for en raskere behandling av søknader, og at den signaliserer klare forventninger om et temposkifte i saksbehandlingen. Det er i tråd med hva Småkraftforeninga har bedt om, sier Øystein Grundt i Småkraftforeninga.

Ellers har vi merket oss at NVE blir oppfordret til å vurdere økt bruk av et hurtigspor for enkle nettsaker. Etter vår mening vil søknader om anleggskonsesjon for småkraftverk eller endringer i gitte anleggskonsesjoner være typiske eksempler på slike saker.

Vi har signaler om at det vil bli sendt inn mange søknader om ny småkraft til NVE i tiden fremover, og med den satsingen som Regjeringen legger opp til nå, så bør det være reell grunn til å tro at ventetiden ikke blir lang.

Øystein Grundt
Spesialrådgiver vannkraft i SmåkraftforeningaSmåkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog