Kommer ikke temposkiftet?

(27/09/2023) NVEs kvartalsrapport for ny vannkraft har akkurat blitt publisert, og for småkraftens del er det like dyster lesing som tidligere hva gjelder behandling av nye søknader.

Kvartalsrapporten er som alltid interessant lesing, men dessverre er det langt mellom høydepunktene. Vi finner lite spor av at alle kluter er satt til med tanke på å få frem mest mulig fornybar energi raskest mulig.

Ikke bekmørkt

For å ta lyspunktene først. Det er satt i drift 4 nye småkraftverk dette kvartalet med en samlet produksjon på 63 GWh. Størst av disse er Forte Vannkraft AS sitt Tufteelva kraftverk i Ullensvang med en installert effekt på 6,6 MW og en årlig produksjon på 23 GWh. Som en liten kuriositet kan det nevnes at alle de 4 kraftverkene som ble satt i drift ligger i Ullensvang kommune. Slikt har nok ikke skjedd før. Totalt i år er det satt i drift 7 småkraftverk og ett mikrokraftverk med en samlet produksjon på 100 GWh.

Jevnt god aktivitet

Et annet lyspunkt er at det er 44 anlegg under bygging, det samme som i tilsvarende kvartal i fjor. Aktiviteten holder seg åpenbart fortsatt på et høyt og stabilt nivå. Og foreløpig er det en del å ta av, med 229 mikro-, mini og småkrafttillatelser tilgjengelige, tilsvarende 1,5 TWh. Tatt i betraktning at en god del av dette er mini- og mikrokraftverk, så er det likevel begrenset hvor lenge bransjen kan fortsette å bygge anlegg hvis det ikke kommer påfyll av nye konsesjoner.

Det fylles opp med søknader

Hittil i år er tilfanget av ny småkraft én tillatelse gitt av Olje- og energidepartementet som klageavgjørelse, og det er alt, om en ser bort fra et fåtall konsesjonsfritak for mini- og mikrokraftverk. Så har det heller ikke skjedd mye på avslagssiden heller, (heldigvis). Det er avslått en søknad om et småkraftverk gjennom klageavgjørelse i departementet, og også for dette segmentet noen avgjørelser for de aller minste anleggene. NVE har altså verken i dette kvartalet eller i året som helhet ferdigbehandlet en eneste småkraftsøknad. Det til tross for mange søknader som har ligget lenge, og der høring og befaring har vært gjennomført. I alt har NVE i underkant 30 konsesjonssøknader om nye småkraftverk til behandling, i tillegg til en del saker som små reguleringer til eksisterende anlegg, endringer i slukeevne og planendringer for gitte konsesjoner. Om en slår sammen alt dette så havner vi på om lag 300 GWh.

Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, synes det er bekymringsfullt at det tar så lang tid å få behandlet sakene.

— Vi har en Regjering som har satt et mål om at Norges utslipp skal reduseres med 55% innen utgangen av 2030. Da har vi bare tiden og veien skal vi klare å oppfylle denne målsettingen. Vi mener at vassdragsmyndighetene må bruke de ressursene som skal til for å kunne nå målet. Ledetiden for småkraft er kort, så dette er en lavthengende frukt med tanke på å frem fornybar energi i et visst omfang innen tidsfristen.

Lys i tunnelen?
Småkraftforeninga er kjent med at det nå nylig har begynt flere nye saksbehandlere i konsesjonsavdelingen. Dette er godt nytt, og Tveit håper det gjenspeiler seg i form av at søknadene som NVE har til behandling nå får en langt høyere prioritet.
— Med denne økningen i saksbehandlerkapasitet håper vi at NVE nå tar tak og fortløpende behandler de søknadene som kommer, i tråd med hva statsråd Terje Aasland orienterte om i budsjettproposisjonen sist høst. Det synes vi alle de som har ventet i årevis har fortjent.

Bildet over:  Tufteelva kraftverk i Ullensvang ble satt i drift 7. juni.Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog