Forte Vannkraft åpnet Tufteelva kraftverk

5. juni  åpnet Forte Vannkraft AS, sammen med lokale grunneiere, Tufteelva kraftverk i Røldal, i Vestland fylke. Kraftverket vil produsere ca. 21,5 GWh årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til 1400 husstander.

Forte Vannkraft leier fallretter av grunneierne, som kan overta kraftverket etter at leietiden er over.  Slikt privat hjemfall til grunneiere er bærebjelken i moderne vannkraft, og gir lokal forankring for bygging av fornybar energi.

«Dette styrker det private eierskapet til fallretter, som har vært lovfestet helt siden Magnus Lagabøtes tid, sier Rein Husebø, daglig leder i Forte Vannkraft»

Endelig i mål etter en lang prosess

Grunneierne startet planlegging av kraftverk tidlig på 2000-tallet. Først i 2013 fikk kraftverket konsesjon, og endelig løsning for kraftnett kom på plass i 2020. Byggingen av kraftverket startet i april 2021, i et krevende terreng hvor både tunnel og inntak i to elver har gitt utfordringer under byggingen. Tufteelva kraftverk startet prøvedrift juni 2023 og har fungerte godt det første driftsåret.

Småkraft er den mest arealeffektive energien

Båndlegging av areal er et voksende problem, og en utfordring som må tas på alvor. Småkraft er uten sammenlikning den mest arealeffektive energiformen vi bygger i Norge. 1 Twh med ny energi fra 100 småkraftverk legger beslag på mindre enn 1 kvadratkilometer areal. «Det er mindre enn 3% av arealbruken i vindkraft, og er noe av forklaringen på stor lokal aksept av småkraft» skriver Forte Vannkraft selv i en pressemelding.

Forte Vannkraft har høy aktivitet med 15 kraftverk under bygging og 20 kraftverk i drift. Totalt vil dette gi ytterligere 600 GWh årlig med fornybar energi. Ny småkraft kan gi mer enn 5 TWh ny konfliktfri energi hvis våre politikere vil. Proppen sitter hos NVE som nå i lang tid har satt av for lite ressurser til å saksbehandle konsesjonssøknader fra bransjen. Arbeidet for å få NVE til å prioritere mer ressurser til konsesjonsbehandling er en av sakene vi i Småkraftforeninga jobber mest med for tiden.

Vi gratulerer Forte Vannkraft og lokale grunneiere med et flott nytt kraftverk!