Fallrettsleigeavtalen

 

Når bonden leiger ut eit vassfall sikrar han både eigne og etterkomarane sine interesser i ein fallrettsleigeavtale:

 • Modellar:
  • Bruttoavtale, som gir fast prosent av kraftinntektene. Mest vanleg
  • Nettoavtale, som gir deling av overskottet
  • Samansette modellar, fleire varianta
 • Avtalelengd: Frå 40 til 60 år eller lengre. 50 – 60 år vanleg i dag.
 • Avslutning: Ved avtaleslutt vert det avtalt privat heimfall til fallrettseigarane.
 • Balansert avtale: Avtalen skal sikre grunneigarrettar og inntekter for fallrettseigarane og gi utbyggjaren sikkert grunnlag for å byggje og drive kraftverket i leigeperioden.
 • Kvalitetssikring: Avtalen inneheld mange detaljerte vilkår. Viktig for begge partar med presise formuleringar og kvalitetssikring. Søk sakkyndig hjelp.

Illustrasjon: Fallrettsleigeavtalen er eit viktig verdipapir for grunneigaren. Både Småkraftforeninga og andre  organisasjonar kom på banen for å hjelpe bonden til en best mogleg avtale. Her ser me forsida på ein mal og rettleiar frå Bondelaget og Landssamanslutninga av Vassdragskommunar (LVK).

Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog