Oppstartsmøter regionale vannregioner

Vannregionmyndighetene inviterer i disse dager til oppstartkonferanse i forbindelse med etableringen av vannregionene. Det er fylkesmennene som sender ut invitasjoner og per dags dato har vannregion Nordland avholdt oppstartsmøte. Oppstartsmøtene i de øvrige regionene finnes på linken: http://www.vannportalen.no/fmt_fagomrade.asp?tgid=31134&gid=31769&amid=1350703

Småkraftforeninga har ikke kapasitet til å møte på alle oppstartsmøtene, men vil oppfordre medlemmer av Småkraftforeninga å delta på oppstartsmøter i sin egen region. Det er usikkert i hvilken grad vanndirektivet vil påvirke småkraftbransjen, men det er en risiko for at direktivet også vil kunne påvirke etableringer av nye kraftverk. Det er således en viss risiko for at vannregionutvalgene vil utvikle seg til å bli enda et byråkratisk nivå i saksbehandlingen. I så fall vil dette være svært uheldig for næringa, og av den grunn vil det være ønskelig at Småkraftforeninga er representert på flest mulig av oppstartsmøtene slik at vi både kan bli informert om vannregionenes rolle i forhold til småkraftverk og for å kunne påvirke denne.

Småkraftforeningas representanter vil ikke inngå i selve vanregionsutvalgte, men i utvalgets referansegruppe. Her også andre interessenter være representert, bl.a. ulike naturvern- og friluftslivsorganisasjoner.

Medlemmer av Småkraftforeninga som har interesse for dette bes kontakte daglig leder Bjørn Lauritzen for mer informasjon.