Satser på småskala vannkraft

Årets jordbruksoppgjør er i havn, og inneholder en gledelig satsning på småkraftproduksjon. De sentrale BU-midlene (bygdeutviklingsmidlene) kan nå nyttes til å legge til rette for en økt satsning på slik vannkraftproduksjon. Den totale rammen er på 27 mill. kr for 2008 og LMDs satsning på småskala vannkraftproduksjon skal skje innenfor denne rammen.

Småkraftforeninga mener dette er en svært positiv satsning, og det er en erkjennelse at småskala vannkrattproduksjon er noe av det mest effektive investeringen man kan gjøre på et gårdsbruk for å sikre ressursgrunnlaget og dermed også bosetting og videre landbruksdrift. Småkraftforeninga er i dialog med departementet om en mulig felles satsning for å realisere flest mulige kraftverk, og med dette oppgjøret på plass, ligger alt til rette for et godt samarbeid mellom Småkraftforeninga og LMD.

Link: http://www.regjeringen.no/Upload/LMD/Vedlegg/Jordbruksoppgj_sluttprotokoll_160507.pdf