NVE anbefaler at ekspropriasjon av fallretter

Så har det skjedd igjen. NVE anbefaler at Salten Kraftsamband Produksjon AS for løyve til en utbygging som samtidig ekskluderer lokale grunneiere og fallrettighetshavere å bygge småkraftverk i det samme området. Begrunnelsen er blant annet at ei stor utbygging gir mindre miljømessige ulemper enn flere mindre utbygginger.

Småkfraftforeninga er sjokkert over beslutningen, men aner en trend som dreier seg om et betydelig press fra større energiselskaper om å bygge ut større kraftverk med maagsiner på bekostning av mindre og miljøvennligere småkraftverk. Det er også svært tvilsomt om det finnes en lovhjemmel for ekspropriasjon i slike tilfeller.

Det er NVE som gir en innstilling ovenfor Olje- og energidepartementet. Småkraftforeninga vil kontakte OED om saka, og vi forventer at en senterparti statsråd ikke lar seg presse til å gjenta beslutningen om å gi konsesjon til store energikonsern på bekostning av et grunneieralternativ. ’

Småkraftforeninga mener at statsråd Enoksen vil miste all troverdighet dersom han nok en gang lar storkapitalen tilegne seg lokale verdier.

Småkraftforeninga kommer tilbake med mer informasjon om saka.